Algemene ledenvergadering POC in Hank

Algemene ledenvergadering POC in Hank

Algemene ledenvergadering POC in Hank

Gepubliceerd op 11 juli 2023

Op 11 juli heeft de POC haar jaarlijkse algemene leden-vergadering gehouden in Hank (NB)
De aanwezige leden van de POC waren zeer te spreken over de inzet en de toekomstplannen van de POC.

Onder het motto: ‘repareer het dak als het zomer is’ zet de POC met kracht en overtuiging vaart achter haar missie met een groot aantal uitstekend geformuleerde projecten om de positie van de aardappeltelers aanzienlijk te versterken ten opzichte van de afgelopen jaren met veel te lage contractprijzen.

Als individuele teler begin je volgens de voorzitter van de POC Jasper Roubos niks tegen de grote aardappel-afnemers. Samen staan wij nu veel sterker. De POC wil ook krachtig tegenwicht bieden tegen: de ‘toevallig in de buurt’ en ‘zeer goed getrainde inkopers’ die de individuele telers vrijwel zonder bedenktijd snel willen laten tekenen bij het kruisje onderaan het contract, inclusief de meelever-aardappelen. De Inkopers laten veelal het belang van de afnemer (winstdoelstelling van de verwerker) prevaleren boven het gezinsinkomen en of het belang van de teler. Dat zal in de toekomst anders moeten gaan is de opvatting van de POC.

De voorzitter roept daarom telers die nog geen lid zijn op, zich aan te melden bij de POC, omdat de instap-contributie die nog in opbouw is voor nieuwe leden, echt hoger wordt in 2024. De leden die eerder lid zijn geworden hebben een inspanning geleverd en mede bijgedragen aan de huidige sterke positie van de POC met onder andere het resultaat van de door de RVO toegekende subsidie vanuit het Samenwerken aan Groen Economisch EU herstelfonds. Daarnaast heeft de POC recent een subsidie aangevraagd bij een Innovatiefonds.

In het teeltjaar 2024 is het noodzakelijk dat er een beter evenwicht komt tussen vraag en aanbod van consumptieaardappelen volgens Roubos tijdens de opening van de algemene ledenvergadering.

De POC mag zich gedragen als een ‘kartel’ volgens de huidige wet- en regelgeving. Dat is een uitzonderlijk gunstige positie voor deze Producenten Organisatie.

Tijdens de ALV werden de resultaten van een representatieve enquête onder de leden gepresenteerd. De leden, zo blijkt uit de enquête, stellen het met stip zeer op prijs, dat de POC zich inspant voor een minimale contractprijs. Volgens de voorzitter is dat de kostprijs plus een logische marge voor het steeds grotere risico voor de aardappelteelt zoals bijvoorbeeld extremer weer.

Eén van de projecten 2023 is de ontwikkeling van een breed gedragen kostprijscalculatie. Bij deze nieuwe opzet worden telers betrokken, een aantal accountantskantoren, banken, LTO, NAV en ervaren POC-kostprijsdeskundigen. Deze calculatie zal de individuele teler heel goed helpen bij zijn toekomstige contractonderhandeling die niet meer vanzelfsprekend de prijs als uitkomst zal hebben die de afnemer biedt in de standaard overeenkomst. In de toekomst zullen telers meer en meer kiezen voor een eigen offerte aan de afnemer, mede afhankelijk van de eigen kostprijs en saldi van alternatieve gewassen.

In de loop van 2023 wordt de vergelijkende contracttool aantrekkelijker gemaakt om in te vullen voor de telers en krijgt de tool tevens een update voor het nieuwe teeltjaar. Voor bestaande en nieuwe leden van de POC is de contracttool financieel een aantrekkelijk instrument, omdat er grote verschillen tussen afnemers worden blootgelegd die tot voor kort niet zichtbaar waren. Het verschil in de bedrijfsopbrengst liep het afgelopen jaar op tot bijna € 20.000.—tussen afnemer A en B, afhankelijk van de totale oogst. Dit bedrag is vele malen hoger dan de ledencontributie.

Voor 2024 wordt een belangrijk aandachtspunt de meeleveraardappelen. Dit zijn de aardappelen die tegen dagprijs worden meegeleverd aan de afnemer. Dit zijn feitelijk geen vrije aardappelen (tellen niet mee voor de prijsvorming, terwijl de contractposities te hoog zijn) en zijn veelal in het nadeel van de teler. Telers kunnen deze aardappelen beter apart opslaan en apart verkopen aan de hoogstbiedende afnemer.

Er gaat het komend seizoen veel veranderen voor de aardappelteler bij de huidige ontwikkelingen in kosten, eisen en risico’s in de teelt enerzijds en haalbare productprijzen aan het eind van de keten. De POC heeft daarom met een aantal bedrijven, instituten en andere producenten organisaties contact, zowel lokaal als internationaal. Dit jaar nog worden projecten opgestart met als onderwerp: areaal beheersing, marktherstelplan, onafhankelijke tarrering en analyseprocessen inclusief contractvoorwaarden, rendement- opbrengstverbetering en innovaties. Voor gedegen breed onderzoek wordt o.a. Wageningen Economic Research en de HAS Green Academy Den Bosch ingeschakeld. De POC zal zich voor de aangesloten leden-telers flink blijven inspannen en roept de telers op aan tafel te komen en mee te denken en ideeën te leveren.