Het verschil tussen een Coöperatie en een Producenten Organisatie (PO)

Het verschil tussen een Coöperatie en een Producenten Organisatie (PO)

Het verschil tussen een Coöperatie en een Producenten Organisatie (PO)

Gepubliceerd op 25 april 2024

De POC krijgt vaak de vraag wat het verschil is tussen een Producentenorganisatie (PO) en een coöperatie. Hieronder een kort stukje geschiedenis van de aardappelketen en regelgeving en daarna een opsomming van de verschillen.

Tot het einde van de jaren 90 was de aardappelteler vaak onderdeel van een coöperatie. Daarna decimeerde het ledenaantal. Grote afnemers zetten eigen inkooporganisaties op die met individuele telers contracten sloten. Dit werd ingezet door de Amerikaanse industrieën en snel overgenomen door nationale afnemers. Veelbelovende kortetermijnwinst werd door de teler boven het collectief verkozen. Inmiddels zijn we 30 jaar verder. Graan en suikerbieten kennen weinig afzetkeuzes, daarom wordt met aardappelen telen de afzetkeuze, ondanks de minimale invloed die je hierop hebt, heilig verklaard. Als individuele teler heb je weinig in de melk te brokkelen en hebben we te maken met structurele ondergewaardeerde marktprijzen.
In 2006 begon LTO met lobbyen voor een verruiming van de EU-mededingwet voor producenten/telers. Na 12 jaar lobbyen is dat gelukt en is het begrip ‘producenten organisatie’ in het leven geroepen. Voor producenten / telers is het nu juridisch toegestaan zich met 70% te bundelen. Voorheen mocht slechts 5% van de telers zich bundelen. Initiatieven van toen strandden. De algemene gedachte is, dat dit komt door een gebrek aan bereidheid bij telers. Dit lijkt er nu toe te leiden dat telers het nu wel uit hun hoofd laten het nog eens te proberen. Niks is echter minder waar. De bereidheid was groot. In werkelijkheid bleek die 5% bundeling niet genoeg om voldoende tegenwicht te bieden aan de sterk groeiende en professioneel georganiseerde industriële afnemers. Nu, via een producenten organisatie, heeft de teler dus wel alle ruimte om krachten te bundelen en tegenwicht te gaan bieden. De POC biedt daarvoor perspectief: met het behoud van die vrije afzetkeuze, bundeling van krachten voor een betere marktpositie.

Verschillen tussen een Coöperatie en een Producenten Organisatie (PO)

Over het algemeen hebben beide entiteiten als doel om de belangen van landbouwproducenten te behartigen, maar ze kunnen verschillen in organisatorische doelen, juridische structuur, wettelijke erkenning en ledenstructuur. Belangrijker nog is het verschil dat een PO veel groter kan worden dan een coöperatie. Daarmee kan het ook daadwerkelijk in de markt ingrijpen. Een coöperatie kan door de bundeling proberen het maximale uit de markt halen bij een bepaald markt niveau, maar niet het niveau niet verhogen. Door de simpele manier van bundelen en de mogelijkheid via een UPO over de landsgrenzen te werken kan je via een PO ook serieus invloed uitoefenen op het niveau van de markt.

Producenten OrganisatieAfzet Coöperatie
DoelEEen PO richt zich voornamelijk op het
organiseren van producenten om hun
marktpositie te versterken,
prijsonderhandelingen te verbeteren
en de toegang tot markten te
vergemakkelijken. Een PO mag dus producten van haar leden vermarkten, maar hoeft dit niet te doen.
Het hoofddoel van een afzetcoöperatie is om de producten van haar leden op de markt te brengen en de opbrengsten te maximaliseren door middel van collectieve verwerking, verkoop, marketing, en distributie.
Juridisch KaderEen erkende producentenorganisatie
(PO) is een juridisch erkende entiteit
die is opgericht door
landbouwproducenten. Een PO mag
met 70% van de telers kartel vormen.
Een afzetcoöperatie is een coöperatieve organisatie die eigendom is van en wordt beheerd door haar leden, meestal landbouwproducenten.
Wettelijke
erkenning
Producentenorganisaties kunnen worden erkend door nationale of regionale overheden, afhankelijk van
de wetgeving in een bepaald land of
regio. Deze erkenning kan bepaalde
voordelen met zich meebrengen, zoals
toegang tot steunmaatregelen, subsidies, of specifieke
marktregelingen.
Afzetcoöperaties worden vaak ook
wettelijk erkend en kunnen verschillende juridische statussen hebben, afhankelijk van de wetgeving van het land waarin ze
opereren.
Organisatievorm
/ ledenstructuur
Producentenorganisaties kunnen leden hebben die individuele producenten zijn, maar ze kunnen ook bestaan uit andere entiteiten zoals coöperaties of verenigingen van producenten.Afzetcoöperaties zijn vaak eigendom van en worden beheerd door individuele producenten die lid zijn van de coöperatie.

In veel landen is het zo dat erkende producentenorganisaties (PO’s) buiten de kartelwetgeving vallen, omdat ze specifiek zijn opgericht om de belangen van producenten te behartigen en de marktpositie van hun leden te versterken. Dit wordt vaak gedaan om producenten te helpen een gelijkwaardige onderhandelingspositie te verkrijgen ten opzichte van grotere afnemers, zoals supermarkten of voedselverwerkende bedrijven.


Het buiten beschouwing laten van PO’s van de kartelwetgeving betekent dat zij onderling afspraken kunnen maken over zaken als prijszetting, productiehoeveelheden, en markttoegang, zonder dat deze afspraken worden beschouwd als kartelvorming of prijsafspraken in strijd met mededingingswetten.


Deze uitzondering op de kartelwetgeving wordt vaak beheerd onder strikte voorwaarden, zoals transparantie, evenredigheid van de marktmacht van de PO, en het vermijden van misbruik van dominantie op de markt. Het doel is om een evenwicht te creëren tussen het beschermen van de belangen van producenten en het handhaven van eerlijke concurrentie op de markt.


De POC gaat dus niet op de stoel van een coöperatie zitten; we zoeken juist zoveel mogelijk de samenwerking op met coöperaties. De POC is er om de kaders te scheppen in de markt zodat een coöperatie of individuele teler een duurzaam rendement kan halen.